Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

27.6. - 30.6. vyhlášeno ředitelské volno pro žáky ZŠ

Mateřská škola

22.6.2022


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) je od 1.9.2022 do 31.8.2023 stanovena na 350,- Kč měsíčně.

Více informací najdete zde

27.5..2021


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

Schůzka se koná ve čtvrtek 2.6.2022 od 17 hodin. Informace o programu najdete zde.

Hrací odpoledne je naplánováno na středu 8.6. od 15.30.

27.5.2022


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí najdete zde.

 

16.5.2022


Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání podle § 2 zákona č.67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Termín zvláštního zápisu je 15.6.2022 od 13 do 15 hodin v kanceláři ZŠ.

Všechny informace najdete zde

29.4.2022


Provoz o letních prázdninách

Mateřská škola bude o letních prázdninách v provozu v termínu 1.7. - 15.7.

Výše školného je stanovena na 165,- Kč.

Více informací najdete zde (213.28 kB)

 

7.4.2022


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu do mateřské školy je stanoven na čtvrtek 12.5.2022. Uskuteční se prezenční formou v budově mateřské školy od 8 do 16 hodin.

Veškeré informace včetně kritérií pro přijetí najdete zde (857.79 kB)

Dokumenty potřebné k zápisu si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo jsou k dispozici zde ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (18.59 kB)

Potvrzení o očkování (16.18 kB)

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání (12.33 kB)

 

Pokud máte zájem o prohlídku školky ještě před zápisem, nabízíme termín ve středu 27.4. od 16 hodin. 

 

V případě přijetí dítěte pořádáme na přelomu května a června informační schůzku pro rodiče spojenou s prohlídkou mateřské školy a dále budou v červnu dvě hrací odpoledne pro rodiče s dětmi.

21.2.2022


Zápis do mateřské školy

Kapacita mateřské školy je v současné době naplněna a není možné přijetí v průběhu školního roku.

Zápis dětí na školní rok 2022/2023 se uskuteční v první polovině května.

Pevně věřím, že koronavirová pandemie bude na ústupu a při zápisu se budeme moci ve školce potkat osobně.

Termín zápisu, kritéria pro přijetí a další informace najdete zde na začátku měsíce dubna.

Pokud budete chtít poslat veškeré informace k zápisu e-mailem, napište na ms-porici@seznam.cz

 

Bc. Martina Vojtíšková

vedoucí učitelka MŠ

30.8.2021


Hygienické podmínky a opatření

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená preventivními a protiepidemickými opatřeními

 

V prostorách mateřské školy

 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v respirátoru, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte), nevstupuje do třídy a zachovává dostatečný odstup od ostatních přítomných
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy respirátor v prostorách školy nosit nemusí
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do  mateřské školy vstoupit 
 • k hygieně rukou budou používána mýdla v dávkovači
 • v šatnách jednotlivých tříd je pro dospělé k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem

Ve třídě

 • děti v mateřské škole se netestují
 • neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 • docházky se mohou zúčastnit pouze zdravé děti, bez známek respiračního onemocnění

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a je přítomen zákonný zástupce dítěte - dítě není vpuštěno do třídy mateřské školy
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte - tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci spolu s informací o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do místnosti pro karanténu nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte
 • ve všech uvedených případech je zákonný zástupce informován, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • trpí-li dítě chronickým onemocněním včetně alergického onemocnění s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

Zajištění školního stravování

 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě
 • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
 • děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory – vše vydává personál

Prosíme vás, abyste svým dětem vysvětlili opatření, která se jich týkají (důkladná hygiena rukou, manipulace s jídlem)
 

Situaci budeme nadále monitorovat a přizpůsobovat opatření konkrétní situaci. O všech podstatných změnách budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy, e-mailem a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

 

Naším cílem je postupovat v souladu s opatřeními a neohrozit zdraví vašich dětí a našich zaměstnanců a vytvořit co nejpříjemnější podmínky pro všechny.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

 

Manuál MŠMT pro provoz škol a školských zařízení najdete zde (727.01 kB)

 

30.8.2021


Informace pro rodiče a zákonné zástupce

 • pokud platíte stravné převodem, najdete tento týden v e-mailu předpis stravného na měsíc září. Prosím o dodržení termínu úhrady - nejpozději do 10.9. Stravné placené inkasem se strhne automaticky a žádný e-mail nedostanete
 • od 1.9.2021 dojde k navýšení ceny stravného o 1,- Kč. Děti 3-6 let platí za celodenní stravování 40,- Kč, děti s odkladem školní docházky 42,- Kč
 • nezapomeňte také v termínu od 1.9. do 15.9. (neplaťte, prosím, v měsíci srpnu) zaplatit školné, jehož výše se od 1.9.2021 mění na 350,- Kč. Na tuto platbu si můžete pro období září - červen nastavit trvalý příkaz. Děti plnící povinnou předškolní docházku (tedy děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky) školné neplatí !!!
 • personální obsazení jednotlivých tříd bude následující: Motýlci - učitelky Eliška Brejlová a Martina Čechová, asistentka pedagoga Zdeňka Solusová, Berušky - učitelky Milena Bejlková, Martina Vojtíšková a Zdeňka Solusová, Sluníčka - učitelky Božena Krištofová a Lucie Mikulášová, kterou bude po dobu nemoci zastupovat Pavla Klabíková, Žabičky - učitelky Marcela Korcová a Jana Mikolášová
 • od pondělí 30.8. je možné děti omlouvat jak telefonicky na čísle 317 779 101, tak sms zprávou na telefonním čísle 720 290 413
 • od středy 1.9. začne ve školce běžný provoz
 • školní kuchyně prochází celkovou rekonstrukcí, v současně době probíhají dokončovací práce. Stravování v mateřské škole bude probíhat beze změn - obědy budou dováženy z Benešova ze školní jídelny Na Karlově
 • po dobu stavebních prací je uzavřen vstup do areálu školy z ulice Školní (od obecního úřadu). Parkování v ulici školní je možné, přístup do areálu je však možný kolem potoka směrem k hlavní bráně. Vstup na staveniště v budově a areálu ZŠ je přísně zakázán (vymezeno zábranami, páskami a kužely). Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a dbát zvýšené opatrnosti.

24.6.2021


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) je od 1.9.2021 do 31.8.2022 stanovena na 350,- Kč měsíčně.

Více informací najdete zde (305.34 kB)


3.6.2021

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

Schůzka se koná ve středu 9.6.2021 od 17 hodin. Informace o programu najdete zde (295.46 kB)

Pro schůzku platí podmínky bodu 15 mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zde (268.42 kB) :

 • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že byly testováni buď metodou RT-PCR v posledních 7 dnech nebo metodou antigenního testování v posledních 72 hodinách v odběrovém místě, nebo osoba prodělala covid-19/je očkována,
 • všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek

31.5.2021

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 najdete zde (490.52 kB)

 


30.4.2021

Provoz mateřské školy od 3.5.2021

Od pondělí 3.5. bude v mateřské škole provoz standardním způsobem ve všech třídách (bez omezení počtu dětí ve skupině, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ).

Při vstupu do budovy prosíme rodiče o dodržování nezbytných hygienických opatření - používání respirátoru a dodržování bezpečné vzdálenosti.


27.4.2021

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude v provozu od 1.7. do 16.7.2021.

Více informací najdete zde (222.25 kB)

Děti bude možné přihlásit až bude mateřská škola opět v provozu pro všechny děti.


7.4.2021

Otevření mateřské školy od 12.4.2021

První informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021 najdete zde (14.28 kB)


Zápis do MŠ na školní rok 2021/22

Zápis do mateřské školy proběhne v týdnu od 10. května do 15. května 2021.

Informace k organizaci zápisu najdete zde (1.02 MB)

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 317 779 101 nebo e-mailem: ms-porici@seznam.cz

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte (19.11 kB)

Potvrzení o očkování (16.18 kB)

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání (12.33 kB)

 


29.3.2021

Prodloužení uzavření mateřské školy do 11.4.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav, pokračuje se v dosavadním režimu a mateřská škola zůstává uzavřena.


19.3.2021

Prodloužení uzavření mateřské školy do 18.3.2021

Usnesením vlády č.300 ze dne 18.3.2021 se mění doba účinnosti usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

Prakticky to znamená, že mateřská škola zůstává i v týdnu od 22.3. do 28.3. uzavřena.


18.3.2021

Obědy

 

Od středy 24.3.2021 mohou žáci ZŠ na distanční výuce a děti z mateřské školy (po dobu uzavření MŠ) odebírat obědy ze školní jídelny. 

Podrobné informace najdete zde (453.37 kB)


26.2.2021

Uzavření mateřské školy z důvodu nařízení vlády

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se od dnešního dne do 21.3.2021 na základě krizového opatření vlády č.200 (dostupné zde (144.13 kB)) mimo jiné zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole = mateřská škola je uzavřená. 

Rodiče mají nárok na ošetřovné. 

Žádost o ošetřovné najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


24.2.2021

Uzavření mateřské školy od 25.2. do 5.3.2021

Rozhodnutím o nařízení mimořádného opatření KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 08162/2021 se zakazuje do dne 5.3.2021 osobní přítomnost všech dětí ve vzdělávacím procesu v mateřské škole.

Rozhodnutí najdete zde (364.16 kB)


10.11.2020

Uzavření mateřské školy od 11.11. do 16.11.2020

Vzhledem k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19, respektive nařízení karantény, u více než 30 procent pracovníků, kteří zajišťují fungování mateřské školy je mateřská škola z rozhodnutá KHS od 11.11.2020 do 16.11.2020 uzavřena.

Rozhodnutí najdete zde (363.73 kB)


9.11.2020

Karanténa ve třídě Žabiček

Vzhledem k výskytu nákazy COVID-19 se podle rozhodnutí KHS Benešov na třídu Žabiček vztahuje karanténa. Karanténa trvá 10 dní od doby posledního kontaktu s nakaženou osobou - tedy do 14.11.2020. Zde najdete podrobné pokyny týkající se dalšího postupu a žádám Vás o důsledné dodržení všech opatření. 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Svátek

Dnes je 27.6.2022

Svátek má Ladislav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den politických vězňů
 • Světový den rybářství
 • Světový den sdělovacích prostředků
 • Světový den diabetiků

Partneři